บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล
กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่ตั้ง 276 ม.2 ถ.คลองขุด-นาแค ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร/โทรสาร 0 - 7477 - 2068/0-7477-2172 หรือสายด่วน ศูนย์ประชาบดี 1300

 

ความเป็นมา

          กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในรูปแบบสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ การประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ท้องถิ่น จัดสวัสดิการสังคม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาทางสังคมสามารถดำรงชีวิตและพึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
          ปัญหาเด็กและครอบครัวนับวันจะทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การปกครอง ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน จึงได้จัดตั้งบ้านพักเด็กและครอบครัว สำหรับเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวที่ประสบปัญหาในรูปแบบสถานแรกรับ เป็นศูนย์บริการที่เปิดดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550

วิสัยทัศน์
          เด็กและเยาวชนมีความเป็นพลเมือง เก่ง ดี มีสุข และสร้างสรรค์

ภารกิจ
          1. เป็นศูนย์รับแจ้งเรื่องราว ข่าวสาร ให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่เด็ก สตรี และครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยเปิดดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง
          2. เป็นศูนย์ประสานงานและบริการให้ ความช่วยเหลือ แก่เด็ก สตรี และ ครอบครัว ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน  ไม่มีที่พักพิงหรือไม่มีผู้ดูแลและรับผิดชอบ
          3. เป็นสถานแรกรับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
          4. เป็นสถานรับตัวชั่วคราวตามกฎหมาย 4 ฉบับ ได้แก่
             4.1 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 
             4.2 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
             4.3 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 
             4.4 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2551 
          5. เป็นศูนย์ประชาบดี 1300 สายด่วนช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคม ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

       

การให้บริการ
         1. อาหาร ที่พัก เครื่องนุ่งห่ม และของใช้ ส่วนตัวที่จำเป็น 
         2. การตรวจรักษาโรคหรือบริการทางการแพทย์ โดยประสาน ความร่วมมือ จากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลอื่น
         3. บริการให้คำแนะนำปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ และปัญหาสังคม โดยนักสังคมสงเคราะห์ และ
นักจิตวิทยา เปิดดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง
         4. จัดกิจกรรมหรือนันทนาการตามความสนใจของผู้รับบริการ
         5. เยี่ยมบ้าน หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามญาติและส่งกลับภูมิลำเนาเดิม 
         6. ประสานส่งต่อสถานสงเคราะห์และหน่วยงานอื่นๆตามความจำเป็นและเหมาะสม
         7. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพ
         8. พิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัว เงินสงเคราะห์ครอบครัวอุปถัมภ์) ติดตามประเมินและให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง


กลุ่มเป้าหมาย

          1.เด็กกำพร้าขาดอุปการะ เร่ร่อน ขอทาน เด็กถูกทอดทิ้งหรือพลัดหลง เด็กพิการ
          2.เด็ก สตรีถูกทารุณกรรม ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
          3.เด็ก สตรีตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์
          4.เด็ก สตรี ถูกล่อลวงชักจูงค้าบริการทางเพส
          5.เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้ด้วยเหตุใดๆ เช่น ถูกจำคุก กักขัง ยากจน พิการทุพภาพ เจ็บป่วยเรื้อรัง เป็นผู้เยาว์ หย่า ถูกทิ้งร้าง เป็นโรคจิตหรือประสาท
          6. เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
          7.เด็ก/สตรีติดเชื้อเอดส์
          8.เด็กที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม
          9.เด็ก สตรี ครอบครัวที่ประสบปัญหาสังคม

 

 


 
ยินดีต้อนรับทุกท่าเข้าสู่ goldenslotผู้ให้บริการ สล็อตออนไลน์ ระดับโลก
ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก
bags
 

 

       หน้าหลัก
       -รู้จักบ้านเด็ก 
     -ข่าวสาร
     -ภาพกิจกรรม
     -ถาม-ตอบ
     -ติดต่อเรา
-ประวัติ
-วิสัยทศน์
-ภารกิจ
-การให้บริการ
-กลุ่มเป้าหมาย
-ข่าวสาร            

สถิติผู้ใช้บริการเว็บไซต์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูลสถิติผู้รับบริการของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล
สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่
 

ประเภท

จำนวน(ราย)

ตกทุกข์ได้ยาก

43

บุคคลต่างชาติ

          32

ปัญหาเด็กและเยาวชน

27

ปัญหาผู้สูงอายุ

 13

ความรุนแรงในครอบครัว

 8

( ข้อมูล:  ณ 30 มีนาคม 2561 )


ใช้บริการยอดรวม ต.ค 60 - มี.ค.61
( ข้อมูล: วันที่ 30 มีนาคม 2561 )
สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่
 

ประเภท

จำนวน(ราย)

ปัญหาที่อยู่อาศัย

 15

ปัญหาเด็กและเยาวชน

 9

ปัญหาชีวิตครอบครัว

 8

ปัญหาผู้สูงอายุ

 6

ปัญหาสตรี

5

 
 

 

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล กระดานถามตอบ สถิติผู้รับบริการ ภาพกิจกรรม ข่าวสาร รู้กจักบ้านพักเด็กฯ หน้าหลัก ติดต่อเรา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น ดูทั้งหมด ตั้งกระทู้ถาม อ่านทั้งหมด สถิติทั้งหมด สถิติทั้งหมด ถาม-ตอบ สถิติผู้รับบริการ ภาพกิจกรรม ข่าวสาร รู้จักบ้านพักเด็กฯหน้าหลัก
เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ติดต่อเรา หน้าหลัก รู้กจักบ้านพักเด็กฯ ข่าวสาร ภาพกิจกรรม สถิติผู้รับบริการ กระดานถามตอบ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา ดูทั้งหมด ตั้งกระทู้ถาม อ่านทั้งหมด สถิติทั้งหมด สถิติทั้งหมด หน้าหลัก รู้จักบ้านพักเด็กฯ ข่าวสาร ภาพกิจกรรม สถิติผู้รับบริการ ถาม-ตอบ ติดต่อเรา ย้อนหลัง เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น วิทยาลัยอิสลามยะลา ติดต่อเรา หน้าหลัก รู้กจักบ้านพักเด็กฯ ข่าวสาร ภาพกิจกรรม สถิติผู้รับบริการ กระดานถามตอบ สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ดูทั้งหมด ตั้งกระทู้ถาม อ่านทั้งหมด สถิติทั้งหมด สถิติทั้งหมด หน้าหลัก รู้จักบ้านพักเด็กฯ ข่าวสาร ภาพกิจกรรม สถิติผู้รับบริการ ถาม-ตอบ